Polityka Prywatności i Cookies

*Aktualizacja polityki prywatności po 25.05.2018.

a) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Sprzedawca i właściciel Sklepu Internetowego pod adresem www.goldenlips.pl - Katarzyna Latos, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Latos GOLDEN LIPS z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Wspólnej 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). 

b) Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest umowa sprzedazy. Dane osobowe otrzymujemy od Ciebie podczas składania Twojego zamówienia lub gdy zgadzasz się na nasz newsletter. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży zawartą z Tobą podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym GOLDEN LIPS: 

- imię i nazwisko - niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

- adres - niezbędny do zaadresowania przesyłki;

- numer telefonu - niezbędny w przypadku dostawy (wymagany przez przewoźników).

- adres e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

Podanie tych danych jest niezbędne w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji Twojego zamówienia oraz do: 

- realizacji przepisów prawa 

- rozpatrywania składanych reklamacji 

- świadczenia usług droga elektroniczna 

- kontaktowania sie z Tobą w związku z realizacją zamówienia 

- działań promocyjnych i handlowych sprzedawcy (za dodatkową zgoda) 

c) Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są pro lowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. 

d) Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

e) Twoje dane przekazujemy nastepujacym podmiotom:

- platformie sprzedazowej: Shoplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4c, NIP: 5213630420 o kapitale zakładowym 88 300 zł

- Poczcie Polskiej SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13)

- platformie mailingowej: The Rocket Science Group, LLC, Atlanta, USA operator serwisu MailChimp

f) Przechowujemy Twoje dane osobowe na czas umowy sprzedazy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Poniższa treść jest fragmentem Regulaminu Serwisu.

§ 8. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji przepisów prawa,

b) realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,

c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.

5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).

6. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.

8. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:

a)odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b)innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

9. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

10. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

11. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

12. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

15. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

16. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

POLITYKA COOKIES


§ 1. DEFINICJE

 1. Administrator – Katarzyna Latos, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Latos GOLDEN LIPS z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Wspólnej 1; zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 5130164518, REGON: 123072820; e-mail Administratora: goldenlipsclothing@gmail.com;

 2. Cookies - pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu;

 3. Cookies Administratora – są to Cookies umieszczane przez Administratora w celu poprawnego świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;

 4. Cookies Zewnętrzne – są to Cookies umieszczane przez partnerów Administratora;

 5. Regulamin – regulamin Serwisu, dostępny na stronie internetowej www.goldenlips.pl;

 6. Serwis - oznacza stronę internetową, której właścicielem jest Administrator, dostępną pod adresem www.goldenlips.pl;

 7. Użytkownik - oznacza podmiot, który może korzystać lub korzysta z Serwisu według Regulaminu, i na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.


§ 2. RODZAJE COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Serwisu, Administrator korzysta z technologii plików Cookies.

 2. Cookies zwykle zawierające adres Serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku

 3. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje Cookies:

  1. sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika;

  2. trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

 1. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

 2. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

 3. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.


§ 3. WYKORZYSTANIE COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:

  1. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika;

  2. konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika;

  3. zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Serwisu;

  4. analiz i badań oglądalności;

  5. świadczenie usług reklamowych.

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych m.in. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);

  2. łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta, w tym za pomocą serwisów społecznościowych, m. in.: Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

 2. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu.


§ 4. ZARZĄDZANIE COOKIES PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu

 2. Użytkownik może samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

 3. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

 4. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów